Základné údaje

Veľkosť panelu domácnosti:1200 netto
Veľkosť panelu jednotlivci:3645 bez hostí
Obmena panelu:25% ročne
Typ merania:peoplemetrové meranie
Meracia technológia:audiomatching
Interval merania:1 sek. / 1 min.
Odložená sledovanosť:VOSDAL + 3 dni
Sledovanosť hostí:áno
Spodná veková hranica:4 roky
Kalibračný výskum:min. 8000 respondentov
Počet staníc v meraní:min. 140

Cieľové skupiny používané k reportovaniu

Univerzum:Ind 4+
Deti:Ind 4-11
Univerzálna cieľová skupina:Ind 12+
Komerčná cieľová skupina:Ind 12-54

Pozn.: Ku konkrétnej cieľovej skupine su priradení hostia a tiež odložená sledovanosť TS1-3 (time-shift) za 3 dni a tiež VOSDAL TS0 - (Viewing On Same Day As Live)

výsledná hodnota = cieľová skupina + hostia + TS0-3

Reportované stanice

Aktuálne reportované stanice

Dajto
Doma
Dvojka
Film+
Jednotka
JOJ
Markíza
Minimax
NOVA International
PLUS
Prima Plus
RIK
Spektrum
TA3
WAU

Vyradené stanice z reportovania

Senzi
Sport 1
Sport 2

Zrušené stanice

Fooor
Trojka

Ukazovatele

ATS (average time spent)

Priemerná doba živého sledovania všetkých respondentov z cieľovej skupiny v danom časovom úseku na danej stanici. Udáva sa v sekundách. Počíta sa ako vážený priemer časov odsledovaných respondentami z cieľovej sk v danom čaosvom úseku navýšený o sledovanosť hostí.

AvHrs (View)

Average Hours Viewers. Udáva sa v hodinách Denný priemer odsledovaných hodín na diváka, ktorí splnili podmienku Reach, t.j. odsledovali zvolený časový úsek aspoň istú predom stanovenú minimálnu dobu.

AvLoyalty - Priemerná vernosť (loajalita)

Priemerná sledovanosť v percentách, delená denným priemerom akumulovanej sledovanosti v percentách (delená Reach-om). AvMins (Min) Denný priemer odsledovaných minút na diváka. Udáva sa v minútach.

AvMins (Min) - Denný priemer odsledovaných minút na diváka.

Udáva sa v minútach.

AvMins (View) - Average Minutes Viewers. Udáva sa v minútach

Denný priemer odsledovaných minút na diváka, ktorí splnili podmienku Reach, t.j. odsledovali zvolený časový úsek aspoň istú predom stanovenú minimálnu dobu. ATS (average time spent).

AvRch% - AvRch% : Priemerný dosah v percentách

Priemer počtu denných kontaktov, delený univerzom špecifikovanej cieľovej skupiny, vyjadrený v percentách. Podmienka kontaktu môže byť definovaná užívateľom. Implicitná podmienka je ”Sledovať aspoň jednu minútu v rámci sledovaného dňa".

AvRch (000) - AvRch (000) : Priemerný dosah v tisícoch

Priemer denného počtu kontaktov vyjadrený v tisícoch. Podmienka kontaktu môže byť definovaná užívateľom. Implicitná podmienka je ”Sledovať aspoň jednu minútu v rámci sledovaného dňa".

DurMin - Duration in minutes. Trvanie v minútach

Je trvanie udalosti alebo skupiny udalostí, merané v minútach.

DurSec - Duration in Seconds. Trvanie v sekundách

Je trvanie udalosti alebo skupiny udalostí, merané v sekundách.

LeadIn%

Podiel divákov, ktorí sledovali danú reláciu a zároveň aj predošlú reláciu (v oboch reláciách splnili definovanú podmienku Reach). Udáva sa v %. % sa vzťahujú k predchádzajúcej relácii.

LeadOut%

Podiel divákov, ktorí sledovali danú reláciu a zároveň aj nasledujúcu reláciu (v oboch reláciách splnili definovanú podmienku Reach) . Udáva sa v %. % sa vzťahuj k nasledujúcej relácii.

Loyalty - Lojalita. Udáva sa v %

Podiel sledovanosti v % (Rtg%), delený dosahom časového úseku v % (Reach%), pričom podmienka dosahu musí byť nastavená na 1 minútu.

Rch % - Dosah, zásah v percentách

Reach je počet divákov cieľovej skupiny v populácii, ktorí sledovali (kontaktovali) danú stanicu alebo časový úsek aspoň istú vopred stanovenú dobu. Udáva sa v percentách. Podmienka kontaktu môže byť definovaná v rámci aplikácie. Minimálna doba pre započítanie do Reach môže byť stanovená buď absolútne (napr. 3min.) alebo ako pomerná časť z dĺžky časového úseku (napr. 30 % relácie).

Rch (000) - Dosah, zásah v tisícoch

Reach je počet divákov cieľovej skupiny v populácii, ktorí sledovali (kontaktovali) danú stanicu alebo časový úsek aspoň istú vopred stanovenú dobu. Udáva sa v tisícoch. Podmienka kontaktu môže byť definovaná v rámci aplikácie. Minimálna doba pre započítanie do Reach môže byť stanovená buď absolútne (napr. 3min.) alebo ako pomerná časť z dĺžky časového úseku (napr. 30 % relácie).

Rtg % - Rating/Sledovanosť v %

Podiel divákov z populácie (zo všetkých obyvateľov Slovenska), ktorí sledovali zvolenú oblasť (časový úsek, reláciu, spot, kanál, atď.).

Rtg (000) - Rating / Sledovanosť v ticícoch

Počet divákov z populácie v tisícoch (zo všetkých obyvateľov Slovenska), ktorí sledovali zvolenú oblasť (časový úsek, reláciu, spot, kanál, atď.).

Shr % - Share stanice (podiel stanice)

Share stanice je podiel počtu divákov sledujúcich túto stanicu z celkového počtu divákov, ktorí sledujú televíziu na všetkých sledovaných staniciach v danom čase. Udáva sa v %. Môžme to definovať aj ako podiel priemernej sledovanosti určitej stanice na celkovej priemernej sledovanosti všetkých staníc v percentách, pre danú cieľovú skupinu a daný časový úsek. (Celková sledovanosť – TTV - je 100%.).

TgAfin % - TgAfin % : Afinita cieľovej skupiny (index)

Podiel Ratingov v % zvolenej (afinitnej) a referenčnej cieľovej skupiny. Udáva sa v % Referenčná cieľová skupina môže byť zvolená užívateľom.

TgSat % - TgSat % : Nasýtenie cieľovej skupiny (profil)

Percento konzumácie televízie cieľovou skupinou s ohľadom na referenčnú cieľovú skupinu. Tento parameter vyjadruje vzťah medzi Priemernou sledovanosťou v tisícoch pre špecifickú cieľovú skupinu a Priemernou sledovanosťou v tisícoch v rámci referenčnej cieľovej skupiny (napr. ”celkového počtu ľudí”) – s ohľadom na rovnaké časové obdobie a rovnaký kanál.

TMins - Tmin : Celkové minúty

Celkový počet minút venovaných sledovaniu televízie (bez denného priemeru). Poznámka: Táto jednotka je k dispozícii len pre časový modul.

TMins (View) - Total Minutes Viewers

Celkový počet odsledovaných minút na diváka (bez denného priemeru), ktorí splnili podmienku Reach. Udáva sa v minútach.